Frases de Johan Hendrik Weissenbruch

Johan Hendrik Weissenbruch Foto
0   0

Johan Hendrik Weissenbruch

Fecha de nacimiento: 19. Junio 1824
Fecha de muerte: 24. Marzo 1903

Jan Hendrik Weissenbruch,también conocido como Hendrik Johannes Weissenbruch fue un pintor holandés miembro de la Escuela de La Haya. Es conocido especialmente por sus acuarelas. Wikipedia

Photo: Jozef Israëls, Groninger Museum / Public domain

Frases Johan Hendrik Weissenbruch

„I was a healthy, strong, cheerful boy, and like to take great walks in and around The Hague... I sometimes got a blow from Nature. And if I got such a blow later, I could draw and paint what I saw. I recorded it in a few scribbles.“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

version in original Dutch / citaat van J. H. Weissenbruch, in het Nederlands: Ik was een gezonde, stevige, vroolijke jongen, en maakte graag grote wandelingen in en om Den Haag.. ..Ik kreeg soms een klap van de Natuur. En als ik later die klap had, kon ik teekenen en schilderen, wat ik zag en gezien had. In een paar krabbels legde ik het vast.
p. 21

„Weissenbruch to Anton Mauve: He [ Vincent van Gogh ] is drawing damn well, I could paint after his studies.“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

version in original Dutch, Weissenbruch tegen Anton Mauve: Hij teekent verdomd goed, ik zou naar zijn studies kunnen werken.
p. 44, note 1
a remark to Anton Mauve, who asked Weissenbruch to visit Vincent van Gogh and see his work

„I am here the doctor [in his studio], bringing his morning visit. I feel them all [his watercolors] the pulse. One I say: Wait, I'll make you an ointment, so you will refresh completely. The other I say: Friend, you need air, and even more the light.“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

version in original Dutch / citaat van J. H. Weissenbruch, in het Nederlands: ..ik ben hier [in zijn atelier] de dokter die zijn morgen-visite brengt. Ik voel ze allen [zijn aquarellen] de pols. Tegen den een zeg ik, wacht ik zal voor jou een zalfje maken, daar je helemaal van opknapt. Tegen den ander: Vrind, jij hebt lucht nodig, en nog meer licht.
p. 50

„Better send in one good picture than a lot of poor ones, but then that good one must be so good that it almost walks out of the frame and becomes a portion of nature itself.“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

as quoted by E. C. Cady, in 'The Art of Johannes Hendrick Weissenbruch' https://ia801702.us.archive.org/33/items/jstor-25540452/25540452.pdf, in 'Brush and Pencil, Volume 12', April 1904, p. 51

„When it is storming and raining, thundering and lightening I am in my element; nature must be seen in action. Then outside, I put on my jacket, put my feet in clogs, put on a hat and start on a march. When the showers settle down, with charcoal or black chalk [I] make a scribble, to keep a firm grip on what one sees. When working out, hue and color come smoothly back into the memory.“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

version in original Dutch / citaat van J. H. Weissenbruch, in het Nederlands: Als het stormt en regent, als het dondert en bliksemt ben ik in mijn element; de natuur moet men in werking zien. Dan buiten, trek ik mijn jekker aan, steek mijn voeten in klompen, zet een soort hoed op en ga op marsch. Als de buien bedaren, met houtskool of zwart krijt een krabbel gemaakt om vast te houden wat je ziet. Bij het uitwerken komen toon en kleur vanzelf in de herinnering.
pp. 29-30

„Light and air, that's art! I can never give enough light in my paintings, especially in the skies. The air in a painting, that is really a thing! It is the main thing! Air and light are the great magicians. It is the sky which prescribes the painting. Painters never look enough at the sky. We must get it from above. (translation from Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

version in original Dutch / citaat van J. H. Weissenbruch, in het Nederlands: Licht en lucht, dat is de kunst! Ik kan in m'n schilderijen, vooral in de luchten, nooit licht genoeg brengen.. .De lucht op een schilderij, dat is een ding! Een hoofdzaak! Lucht en licht zijn de groote toovenaars. De lucht bepaalt het schilderij. Schilders kunnen nooit genoeg naar de lucht kijken. Wij moeten het van boven hebben.
Quote of J. H. Weissenbruch; as cited in J.H. Weissenbruch 1824-1903, ed. E. Jacobs, H. Janssen & M. van Heteren; exposition-catalog, Museum Jan Cunen / Gemeentemuseum Den Haag, Zwolle 1999, pp. 227-233

„I remember I stood stunned as a boy, in front of the paintings of the old [Dutch] masters in our museums, how they let speak Nature to you. If I have learned to see nature by someone, it was by our old masters. But most by Nature itself.“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

translation from Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018
version in original Dutch / citaat van J. H. Weissenbruch, in het Nederlands: Ik herinner me, dat ik als jongen in onze museums voor de schilderijen van de oude meesters verstomd stond, zoals ze de natuur tot je lieten spreken. Als ik van iemand geleerd heb de natuur te zien dan is het van onze oude meesters. Maar het meest van de natuur-zelve.
in an interview with J.H. Rössing, at the end of his life, c. 1902; as cited in Eind goed Al goed, de carriere van J.H. Weissenbruch https://www.artsalonholland.nl/grote-meesters-kunstgeschiedenis/johan-hendrik-weissenbruch-haagse-school, by Sander Kletter

„Weissenbruch to Vincent van Gogh:.. now that I have seen your work, I will take sides for you. They call me 'the sword without mercy', and I am - and I would not have said anything like that to Anton Mauve about you if I had not found any good in your sketches.“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

version in original Dutch: Weissenbruch tegen Vincent van Gogh: ..nu ik je werk gezien heb zal ik partij voor je trekken. Zij noemen mij ‘het zwaard zonder genade’, en dat ben ik ook, en ik zou zoo iets niet tegen Mauve over je gezegd hebben, als ik geen goeds gevonden had in je studies.
p. 44, note 1

„My good Lord and friend Sala, - [I] enjoyed the blissful pleasure enjoyed by your friendship... When I reached the city [The Hague] again yesterday, I have taken the fishes out of the basket more than 12 times, to show them... That day, friend Sala, belongs among the most pleasant of my life, all moments have kept me alive until now, always sitting [fishing] in the boat, swaying with the bobbers in the field of view..“

—  Jan Hendrik Weissenbruch

version in original Dutch / citaat van J. H. Weissenbruch, in het Nederlands: Heer en vriend Sala, - Het zalige genot door uwe vriendschap volop genoten.. .Toen ik gisteren weder de stad [Den Haag] had bereikt, had ik niet minder dan 12 maal de fluiten [vissen] uit den mand gelegt om dezen ten toon te stellen.. .Dien dag, vriend Sala, behoord onder de schoonste van mijn leven, alle oogenblikken hebben mij tot heden levendig gehouden, altijd zittende [vissen] in den boot, schommelende met den dobbers in 't gezicht..
pp. 34-35

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Aniversarios de hoy
James Hetfield Foto
James Hetfield21
Músico, compositor y productor de música estadounidense 1963
Joseph Conrad Foto
Joseph Conrad33
escritor polaco en lengua inglesa 1857 - 1924
Colette Foto
Colette14
escritora francesa (1873-1954) 1873 - 1954
Guglielmo Ferrero Foto
Guglielmo Ferrero3
1871 - 1942
Otros 50 aniversarios hoy