Frases de Johannes Bosboom

Johannes Bosboom Foto
0   0

Johannes Bosboom

Fecha de nacimiento: 18. Febrero 1817
Fecha de muerte: 14. Septiembre 1891

Johannes Bosboom fue un pintor y acuarelista holandés enmarcado dentro del grupo de pintores conocidos como la Escuela de La Haya y famoso especialmente por sus pinturas de interiores de iglesias.

Frases Johannes Bosboom

„As a schoolboy drawing-lessons became my favorite, and that pleasure was not ignited a little when, by the time of my twelfth year, the cityscape-painter B. J. van Hove became our neighbor. Since then I began to long for the moment that I would be allowed to change the school bench for a place in his studio. That desire was already satisfied in the autumn of [18]31.“

—  Johannes Bosboom
1880's, Een en ander betrekkelijk mijn loopbaan als schilder, origineel citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands: Als schoolknaap was de teekenles mij de liefste geworden en die lust werd niet weinig aangewakkerd, toen, omstreeks mijn twaalfde jaar, de stadsgezichtschilder B. J. van Hove onze buurman werd. Sinds dien tijd begon ik sterk te verlangen naar het oogenblik, waarop ik de schoolbank tegen een plaatsje in zijn atelier zou mogen verwisselen. Dat verlangen werd reeds bevredigd in het najaar van [18]31. p. 7

„To show this later progress in my own work I refer to my [paintings] 'Organ-playing monk', in 1850, my 'Lord's Supper in the Geestes-kerk (church) in Utrecht' in 1852, and my 'Bakenesse-kerk (church) in Haarlem', painted a dozen years later. All three can be found in the museum Fodor and can thus be compared to each other. The preference will undoubtedly be given to the latter, which for its strength and unity is counted among the masterpieces of this [Fodor] collection.“

—  Johannes Bosboom
1890's, version in original Dutch (citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands): Om dien lateren vooruitgang in mijn eigen werk te toonen, verwijs ik naar mijn [werken] 'Orgelspelende monnik' in 1850, mijn 'Avondmaalsviering in de Geesteskerk te Utrecht' in 1852 en mijn 'Bakenessekerk te Haarlem', een tiental jaren later geschilderd - alle drie in het museum Fodor te vinden en dus onderling te vergelijken. De voorkeur zal ongetwijfeld aan het laatste worden toegekend, dat om zijn kracht en éénheid tot de meesterstukjes dezer verzameling gerekend wordt. Quote of Bosboom, in his autobiography, c. 1890; as cited in De Hollandsche Schilderkunst in de Negentiende Eeuw, G. H. Marius; https://ia800204.us.archive.org/31/items/dehollandschesch00mariuoft/dehollandschesch00mariuoft.pdf Martinus Nijhoff, s-’Gravenhage / The Hague, tweede druk, 1920, pp. 108-09 (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)

„.. truly, if I sometimes of my work under the eyes, I love a genre [churches! ], which in the fullest sense of saying may be called 'mine.“

—  Johannes Bosboom
1860's, the word 'mine' double underlined version in original Dutch (citaat van een brief van Johannes Bosboom, in het Nederlands:) ..waarlijk, als ik soms van mijn werk onder de oogen krijg, dan heb ik een genre lief [kerken!], dat in den volsten zin des woords het mijne mag heten. [het woord 'mijne' tweemaal onderstreept] Quote of Bosboom from his letter, 7 May 1865; as cited in Johannes Bosboom by H. F. W. Jeltes, 1916 http://docplayer.nl/32809950-Johannes-bosboom-synagoge-naar-de-schilderij-in-het-museum-te-dordrecht.html (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek) Bosboom's quote is referring to a formerly painted 'consistory room', he painted in Alkmaar

„.. that my drawings which offer - also by variety of genre - a greater variety [compared to his paintings], especially after 1863, when my late friend jr. CCA Ridder van Rappard urged me to reserve especially for him all the new works I would make and such including the freedom not to limit myself exclusively to my main genre [churches]. In the environment around his estate in the Sticht where he stayed, it became therefore the treshing-floors of the farms and the house-interiors which immediately attracted and inspired me to achieve a new personal interpretation of these subjects.“

—  Johannes Bosboom
1880's, Een en ander betrekkelijk mijn loopbaan als schilder, citaat van Johannes Bosboom, in origineel Nederlands: ..dat mijner teekeningen, die ook door verscheidenheid van genre een grooter afwisseling aanbieden [dan zijn schilderijen] vooral na 1863, toen wijlen mijn vriend jhr. C. C. A. Ridder van Rappard er bij mij op aandrong om wat ik verder zou leveren voor hem te bestemmen en zulks met de vrijheid mij niet uitsluitend te houden bij mijn hoofdgenre [de kerken]. In den omtrek van het door hem betrokken landgoed in het Sticht waren het dan ook de boerendeelen en binnenhuizen, die mij dadelijk aantrokken en inspireerden tot een nieuwe eigen opvatting daarvan. p. 13-14

„.. how with the [Dutch] Romantic movement after 1830 also the love awakened for everything that recalled former times to the mind - including the period of the middle-ages -, and how the sigh grew from it to collect all kind of objects that reassured the taste of those times. Here too, the celebrated [Dutch romantic painter] Nuyen stood in front.“

—  Johannes Bosboom
1890's, version in original Dutch (citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands): ..hoe met de Romantische beweging na 1830 ook de liefde ontwaakte voor alles wat vroegere tijden — ook het tijdvak der middeneeuwen — voor den geest riepen en hoe daaruit de zucht ontsproot tot het verzamelen van voorwerpen, die van den smaak dier tijden getuigden. Ook hierin stond de gevierde Nuyen vooraan. Quote of J. Bosboom, c. 1890; as cited in De Hollandsche Schilderkunst in de Negentiende Eeuw, G. H. Marius; https://ia800204.us.archive.org/31/items/dehollandschesch00mariuoft/dehollandschesch00mariuoft.pdf Martinus Nijhoff, s-'Gravenhage / The Hague, tweede druk, 1920, p. 108 translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek) the studio of Bosboom was more or less a small museum, exposing his collected objects from the middle-ages

„In the [art-magazine] 'Kunst-Kronijk' my work 'Monastic corridor' came under your eyes; it is after a drawing that I started at Kleve after Nature and of which the painting is now almost finished. I believe, you know Kleve. The smallest of the Catholic Churches is a kind of monastery church; it has a nice sacristy, and the passage along the building gave me the motive of which you saw the lithography. On the same spot I designed a sketch in the 'Paarden-posterij' [Horse post-location] (where the cars are stored at Emmerich). I later made it a drawing - one of my best, and also the construction of it is now already in oil, to be completed soon. As motive, aspect, effect, etc. it pleases everyone - it is a real stable with lots of horses in it, and yet I do not have to make an enormous effort to paint the horses. As they are in the stable, they take the mysterious part [of the image]. Who knows, the K[unst]-K[ronyk] will produce a reproduction of it.“

—  Johannes Bosboom
1860's, version in original Dutch, (citaat van een brief van Johannes Bosboom, in het Nederlands:) In de 'Kunstkronijk' kwam U mijn 'Kloostergang' onder de oogen; 't is naar een Teek[ening] die ik te Cleef naar de Natuur begon en waarvan nu de schilderij bijna gereed is. Ik geloof, gij kent Kleef. De kleinste der Kath. Kerken is een [soort] van Kloosterkerk, heeft een aardige sacristy en de gang langs het Pand gaf mij het motief, waarvan gij de lith[ographie] zaagt. Bij datzelfde verblijf ontwierp ik eene schets in de Paardenposterij (waar de wagens op Emmerik stallen). Ik maakte die later tot eene Teek[ening], een mijner beste, en ook daarvan staat de aanleg in olie gereed, om eerlang voltooid te worden. Als motief, aspect, effect, etc. bevalt het een ieder - 't is een echte stal, waar veel paarden in zijn, en toch hoef ik mij aan het schilderen der paarden niet te buiten te gaan. Zooals ze erin zijn, nemen zij het mysterieuse gedeelte in. Wie weet, levert de K[unst]-K[ronyk] er niet een reproductie van. Quote from Bosboom's letter, 1866; as cited in: Uit het leven van een kunstenaarspaar: brieven van Johannes Bosboom, H.F.W. Jeltes, 1916 https://rkd.nl/nl/explore/excerpts/437 (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)

„The romantic [Dutch] movement under the leadership of the geniuses Nuyen [c. 1830] also attracted me to follow. And in spite of the fact that in this way people lost their color and embellishment and often degenerating into chic, later on, a more sensible search arose for enlivening of coloration, heightening effect and strengthening the relief.“

—  Johannes Bosboom
1890's, version in original Dutch (citaat van Johannes Bosboom, in Nederlands): De romantische beweging onder aanvoering van den genialen nl:Wijnand Nuijen trok ook mij aan tot volgen. En al verviel men langs dien weg in gekleurdheid en opgesmuktheid, vaak ontaardend in chic; er ontsproot daaruit later een meer verstandig zoeken naar verlevendiging van coloriet, verhooging van effect, vermeerdering van reliëf. Quote from Bosboom's small autobiography, 1891; as cited in De Hollandsche Schilderkunst in de Negentiende Eeuw, G. H. Marius; https://ia800204.us.archive.org/31/items/dehollandschesch00mariuoft/dehollandschesch00mariuoft.pdf Martinus Nijhoff, s-'Gravenhage / The Hague, tweede druk, 1920, pp. 74-75 (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)

„The same year [1835] I made my debut at the Exposition in Rotterdam with [his painting] "the St. Janskerk in ’s Hertogenbosch, the interior", which immediately found a merchant... The approval by this, [and] the renewed appreciation I got in Felix 38, now concerning a 'church with incident sunlight', together with my personal characteristic tendency to reproduce the impressions which church buildings gave me, led me gradually to choose and prefer this genre [church-interiors], [and to visit] Belgium in '37 and repeatedly to return there, attracted by the abundance of study [many churches], that this country offered me..“

—  Johannes Bosboom
1880's, Een en ander betrekkelijk mijn loopbaan als schilder, citaat van Johannes Bosboom, in orogineel Nederlands: In hetzelfde jaar [1835] had ik op de Expositie te Rotterdam gedebuteerd met 'de St. Janskerk te 's Hertogenbosch van binnen', die terstond een kooper vond.. .De bijval hiermee behaald, [en] de hernieuwde bekrooning in Felix 38) nu voor eene 'kerk met inVallend zonlicht', gevoegd bij mijn bijzondere neiging om de indrukken weer te geven, die kerkgebouwen op mij maakten, leidde er mij gaandeweg toe dit genre [schilderijen van kerk-interieurs] bij voorkeur te kiezen; [en om] in '37 in Belgie te gaan bezoeken en herhaaldelijk daar weer te keeren, aangetrokken door den overvloed van studie [veel kerken], dien dat land mij aanbood.. p. 11

Autores similares

Vincent Van Gogh Foto
Vincent Van Gogh48
pintor neerlandés
Claude Monet Foto
Claude Monet13
pintor francés
William Blake Foto
William Blake99
poeta y pintor inglés
Gustav Klimt Foto
Gustav Klimt4
pintor simbolista de Austria
Gregor Mendel Foto
Gregor Mendel1
monje agustino católico y naturalista nacido en Heinzendo...
Aniversarios de hoy
Enrique Vila-Matas Foto
Enrique Vila-Matas124
escritor español 1948
Octavio Paz Foto
Octavio Paz161
poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano 1914 - 1998
Raúl Alfonsín Foto
Raúl Alfonsín26
cuatrigésimo tercer presidente de la República Argentina 1927 - 2009
Isaac Newton Foto
Isaac Newton17
físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemát... 1643 - 1727
Otros 69 aniversarios hoy
Autores similares
Vincent Van Gogh Foto
Vincent Van Gogh48
pintor neerlandés
Claude Monet Foto
Claude Monet13
pintor francés
William Blake Foto
William Blake99
poeta y pintor inglés
Gustav Klimt Foto
Gustav Klimt4
pintor simbolista de Austria
x