Frases de Gloria Steinem

Gloria Steinem Foto
6   0

Gloria Steinem

Fecha de nacimiento: 25. Marzo 1934
Otros nombres: ਗਲੋਰੀਆ ਸਟੀਨਮ, قلوریا استاینم

Gloria Marie Steinem, más conocida como Gloria Steinem , es una periodista y escritora estadounidense de origen judío, considerada icono del feminismo en su país, así como una activista de los derechos de la mujer referente del movimiento feminista estadounidense a finales de 1960 y principios de 1970.[1]​

Fue columnista para el New York Magazine y una de las fundadoras de la revista feminista liberal Ms.. En 1969 Steinem publicó el artículo "After Black Power, Women's Liberation" que le convirtió en una líder del movimiento feminista. Junto a Betty Friedan es una de las referentes de la llamada "segunda ola del feminismo".

En 1971 fue la autora de uno de los discursos referentes del movimiento feminista de Estados Unidos del siglo XX durante la fundación de la Asamblea Política Nacional de Mujeres: Llamamiento a las mujeres de América.

En 2005 Steinem, Jane Fonda y Robin Morgan cofundaron el Women's Media Center, una organización que tiene como objetivo hacer visible a las mujeres en los medios de comunicación.[2]​ Wikipedia

„La mejor manera de estar solo es casarse.“

—  Gloria Steinem

Fuente, Eric Marcus, Manual de pesimista, Editorial Norma, 1994, ISBN 958-04-2639-2, página 59.

„Una vez que nos cansamos de buscar aprobación, nos damos cuenta de que es más fácil ganarse el respeto.“

—  Gloria Steinem

Fuentes, revista Marie Claire
Fuente: 15 frases de Gloria Steinem para seguir empoderando a las mujeres https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/psico/articulo/15-frases-de-gloria-steinem-para-seguir-empoderando-a-las-mujeres-971489051192.

„It doesn’t surprise me to learn that there is bias and sexism everywhere, just like there are problems of racism and homophobia stemming from the whole notion that we’re arranged in a hierarchy, that we’re ranked rather than linked.“

—  Gloria Steinem

The Humanist interview (2012)
Contexto: It doesn’t surprise me to learn that there is bias and sexism everywhere, just like there are problems of racism and homophobia stemming from the whole notion that we’re arranged in a hierarchy, that we’re ranked rather than linked. I think we’ve learned that we have to contend with these divisions everywhere.

„Women may be the one group that grows more radical with age.“

—  Gloria Steinem

Outrageous Acts and Everyday Rebellions http://books.google.com/books?id=KVHmzw43TgkC&q=%22Women+may+be+the+one+group+that+grows+more+radical+with+age%22&pg=PT377#v=onepage (1983), p. 377

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„The Arab Spring did a great deal for women because the person who spread the word in the first place was a woman. Women participated in it; they were fully out there in the street.“

—  Gloria Steinem

The Humanist interview (2012)
Contexto: The Arab Spring did a great deal for women because the person who spread the word in the first place was a woman. Women participated in it; they were fully out there in the street. Nawal El Saadawi is a founding figure of Egyptian and Middle Eastern feminism who wrote a book opposing female genital mutilation (of which she is a victim). She’s been banned. She’s been in prison. She’s now in her eighties and during the Arab Spring she was like the wise woman of Liberation Square, sitting in the middle of it as young women and young men came to her for instruction, for blessings, and so on.
But it’s very often the case with revolutionary moments that women are present but then they’re drummed out of it afterwards.

„You can compel love, actually, if somebody is isolated and dependent — it’s like the Stockholm syndrome. But you can’t compel laughter. It happens when two things come together and make a third unexpectedly.“

—  Gloria Steinem

The Humanist interview (2012)
Contexto: There were never that many women stand-up comics in the past because the power to make people laugh is also a power that gets people upset. But the ones who were performing were making jokes on themselves usually and now that’s changed. So there are no rules exactly but I think if you see a whole group of people only being self-deprecating, it’s a problem.
But I have always employed humor, and I think it’s absolutely crucial that we do because, among other things, humor is the only free emotion. I mean, you can compel fear, as we know. You can compel love, actually, if somebody is isolated and dependent — it’s like the Stockholm syndrome. But you can’t compel laughter. It happens when two things come together and make a third unexpectedly. It happens when you learn something, too. I think it was Einstein who said he had to be careful when he shaved because if he thought of something suddenly, he’d laugh and cut himself.
So I think laughter is crucial. Some of the original cultures, like the Dalit and the Native American, don’t separate laughter and seriousness. There’s none of this kind of false Episcopalian solemnity.

„I can’t think of anything more crucial than real Republicans taking back the GOP.“

—  Gloria Steinem

The Humanist interview (2012)
Contexto: This war against women started a long time ago with old Democrats who took over the Republican Party, which was, before that, the very first to support the Equal Rights Amendment. Even when the National Women’s Political Caucus started, there was a whole Republican feminist entity. But beginning with the Civil Rights Act of 1964, right-wing Democrats like Jesse Helms began to leave the Democratic Party and gradually take over the GOP.
So I always feel I have to apologize to my friends who are Republicans because they’ve basically lost their party. Ronald Reagan couldn’t get nominated today because he was supportive of immigrant rights. Barry Goldwater was pro-choice. George H. W. Bush supported Planned Parenthood. No previous Republicans except for George W. Bush would be acceptable to the people who now run the GOP. They are not Republicans. They are the American version of the Taliban. … They’ve taken over one of our two great parties. This causes people to wrongly think that the country is equally divided but if we look at the public opinion polls, it isn’t. So, I can’t think of anything more crucial than real Republicans taking back the GOP.

„Believing in the full social, political, and economic quality of women, which is what the dictionary says "feminism" means, is enough to make a revolution in itself.“

—  Gloria Steinem

Part 6 : Doing Sixty, p. 270
Moving Beyond Words (1994)
Contexto: I'm not sure feminism should require an adjective. Believing in the full social, political, and economic quality of women, which is what the dictionary says "feminism" means, is enough to make a revolution in itself. But if I had to choose only one adjective, I still would opt for radical feminist. I know patriarchs keep equating that word with violent or man-hating, crazy or extremist — though being a plain vanilla feminist doesn't keep one safe from such epithets either, nor does "I'm not a feminist, but..." Nonetheless, radical seems an honest indication of the fundamental change we have in mind and says what probably is the case: the false division of human nature into “feminine” and “masculine” is the root of all other divisions into subject and object, active and passive — the beginning of hierarchy.

„Regarding the idea that the women’s movement is white and middle class — a fair share of the country is white and middle class.“

—  Gloria Steinem

The Humanist interview (2012)
Contexto: Regarding the idea that the women’s movement is white and middle class — a fair share of the country is white and middle class. And certainly, there are racist white women. Certainly, there are sexist black men. All those things are true. But the other thing that’s never said is that black women are much more likely to support feminist issues than white women. It makes sense because they’re much more likely to be on the paid labor force than white women. And if you’ve experienced discrimination for one reason, you’re probably more likely to recognize it for another reason.

„The men I’ve met who were the best allies of feminism are those who see their stake in it; who see that they themselves are being limited by a culture that deprives men of human qualities deemed feminine, which are actually just the qualities necessary to raise kids — empathy and attention to detail and patience.“

—  Gloria Steinem

The Humanist interview (2012)
Contexto: The men I’ve met who were the best allies of feminism are those who see their stake in it; who see that they themselves are being limited by a culture that deprives men of human qualities deemed feminine, which are actually just the qualities necessary to raise kids — empathy and attention to detail and patience. Men have those qualities too but they’re not encouraged to develop them. And so they miss out on raising their kids, and they actually shorten their own lives. When men realize that feminism is a universal good that affects them in very intimate ways then I think they really become allies and leaders.

„I think we all have the power to name ourselves. I try to call people what it is they wish to be called.“

—  Gloria Steinem

The Humanist interview (2012)
Contexto: I think most social justice movements take the words that are used against them and make them good words. That’s partly how “black” came back into usage. Before we said “colored person,” or “Negro.” Then came “Black Power,” “Black Pride,” and “Black Is Beautiful” to make it a good word.
"Witch" was another word I remember reclaiming in the 1970s. There was a group called Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH). They all went down to Wall Street and hexed it. And Wall Street fell five points the next day; it was quite amazing! “Queer” and “gay” are other examples. … I think we all have the power to name ourselves. I try to call people what it is they wish to be called. But we can take the sting out of epithets and bad words by using them. Actually, I had done that earlier with “slut” because when I went back to Toledo, Ohio, which is where I was in high school and junior high school, I was on a radio show with a bunch of women. A man called up and called me “a slut from East Toledo,” which is doubly insulting because East Toledo is the wrong side of town. I thought, when I’d lived here I would have been devastated by this. But by this time I thought, you know, that’s a pretty good thing to be. I’m putting it on my tombstone: "Here lies the slut from East Toledo."

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Autores similares

Elfriede Jelinek Foto
Elfriede Jelinek16
escritora austríaca
Henry Louis Mencken Foto
Henry Louis Mencken39
periodista estadounidense
Alberto Moravia Foto
Alberto Moravia13
periodista y escritor italiano (1907-1990)
Eleanor Roosevelt Foto
Eleanor Roosevelt29
Diplomática y activista estadounidense por los derechos h...
Gabriela Mistral Foto
Gabriela Mistral23
poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena, lucila ...
George Orwell Foto
George Orwell185
escritor y periodista británico
Truman Capote Foto
Truman Capote12
periodista y escritor estadounidense
Amos Oz Foto
Amos Oz18
novelista y periodista israelí
Jean Paul Sartre Foto
Jean Paul Sartre130
filósofo, escritor y activista francés
Henri Barbusse Foto
Henri Barbusse8
escritor, periodista y militante comunista francés
Aniversarios de hoy
Dale Carnegie Foto
Dale Carnegie81
empresario y escritor estadounidense 1888 - 1955
Baruch Spinoza Foto
Baruch Spinoza206
filósofo neerlandés 1632 - 1677
Freddie Mercury Foto
Freddie Mercury59
cantante, compositor y músico británico nacido en Zanzíbar 1946 - 1991
Lucky Luciano Foto
Lucky Luciano10
líder mafioso de Estados Unidos 1897 - 1962
Otros 64 aniversarios hoy
Autores similares
Elfriede Jelinek Foto
Elfriede Jelinek16
escritora austríaca
Henry Louis Mencken Foto
Henry Louis Mencken39
periodista estadounidense
Alberto Moravia Foto
Alberto Moravia13
periodista y escritor italiano (1907-1990)
Eleanor Roosevelt Foto
Eleanor Roosevelt29
Diplomática y activista estadounidense por los derechos h...
Gabriela Mistral Foto
Gabriela Mistral23
poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena, lucila ...